Ýodlaşdyrylan nahar duzy

Daşky görnüşi: ak reňkli ktristal önümi.

Ulanylyşy: azyk senagatynda 

Gaplanylyşy: nahar duzy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylan azyk önümleri bilen galtaşmagyna ýol berilýän sarp ediş hem-de ulag gaplaryna bellenilen tertipde  gaplanylýar.

Belgilenilişi: önümi häsiýetlendirýän belgi gönüden-göni sarp ediş gabyna ştamplaşdyrylyp, trafaret boýunça reňklenen etiketka (ýarlyga) islendik usulda berkidilýär.

Ulag bilen äkitmek: nahar duzy degişli ulagda ýükleri daşamagyň hereket edýän kadalaryna laýyklykda ulagda äkidilýär. Ulag serişdeleri ýapyk görnüşinde, arassa we gurak bolmalydyr. Azyk önümleri demirýol ulagynda wagonlarda äkidilýär.  

Saklanylyşy:  Nahar duzy gaplarda sarp edijiniň gurak ammar jaýlarynda  saklanylýar. Önümleriň konteýnerlerde üstünde telär gurnalan daşy örtükli meýdançalarda saklanylmagyna ýol berilýär.

 Ýodlaşdyrylan duzlar saklanylanda, günüň göni şöhleleriniň düşmegine ýol berilmeýär.

Fiziki-himiki görkezijileri

Görkezijiniň ady

Görnüş üçin guraksy maddalara geçirilen hasabynda möçber çägi 

Ýokary

Birinji (a)

  Granulometriki düzümi: 

Owradylan № 0

Kristallar, 0,8 mm-e çenli,   %-den az bolmadyk

Kristallar, 1,2 mm-den ýokary,  %-den köp bolmadyk

Owradylan № 1

Kristallar, 1,2 mm-e çenli,  %-den az bolmadyk

Kristallar, 2,5 mm-den ýokary,  %-den köp bolmadyk

 

 

70,0

10,0

 

85,0

3,0

 

 

70,0

10,0

 

85,0

3,0

1. Hlorly natriniň agram bölegi, %-den köp bolmadyk 

98,2

97,5

2. Kalsiý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,35

0,55

3 Magniý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,08

0,15

4. Sulfat-ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,85

1,2

5. Kaliý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,10

0,20

6. Demir oksidiniň (III)agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,040

0,040

7. Natriý sulfatynyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

kadalaşdyrylmaýar

8. Suwda eremeýän galyndynyň agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,25

0,45

9. Çyglylygyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk, temmäki görnüşli duz üçin

 3,20

 4,00

10. pH ergini

kadalaşdyrylmaýar

11. Ýoduň agram bölegi, mg/kg

40+- 15

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär