Nahar duzy

Daşky görnüşi: kristal ürgün önüm, çalymtykdan gyzylymtyla çenli dürli öwüşginli ak reňkli.

Ulanylyşy: hlorly natriý (nahar duzy) senagat taýdan peýdalanmak üçin niýetlenendir.

Gaplanylyşy: TDS-2226 boýunça HM, WM, PM we WMP belgili köp gatly kagyz haltalara, TDS-30090 boýunça polietilen we polipropilen haltalara, TDS-17811 boýunça iki gatly polietilen haltalara gaplanylýar.

Haltanyň netto agramy (50+5) kg bolmalydyr.

Belgilenilişi: önümi häsiýetlendirýän belgi gönüden-göni gaba ştamplaşdyrylyp, trafaret boýunça reňklenen etiketka TDS-14192-niň talaplaryna laýyklykda islendik usulda berkidilýär.

Ulag bilen äkitmek: ulaglaryň ähli görnüşinde, ulaglarda ýükleri daşamagyň hereket edýän kadalaryna laýyklykda äkidilýär.

Saklanylyşy:  Gurak ammar jaýlarynda ýa-da gaty örtükli (asfaltlanan ýa-da betonlanan) açyk meýdançalarda saklanylýar. Meýdançanyň daş-töweregi giňligi 30 sm we çuňlugy 15 sm bolan, ýagyş-ýagmyryň suwuny akdyrmak üçin lagym akabasy gurnalýar.  

Fiziki-himiki görkezijileri

Görkezijiniň ady

Görnüş üçin guraksy maddalara geçirilen hasabynda möçber çägi 

Ýokary

Birinji 

Ikinji

Hlorly natriniň agram bölegi, %-den az bolmadyk 

Kalsiý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

Magniý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

Kaliý - ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

Demir oksidiniň (III) agram bölegi, %-den köp bolmadyk

Suwda eremeýän maddalaryň agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

Çyglylygyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk:

-gaýnadylyp alnan we külkelenen

-daş görnüşli

 -temmäki görnüşli


 

97,70

0,50

0,15

0,10

0,005

0,45

0,60

0,25

3,50

93,0

0,60

0,60

0,30

0,010

3,50

0,40

4,0

 80,0

1,10

1,60

0,90

0,50

12,0

0,60

4,50

Sulfat-ionyň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

0,85

 2,0

 7,0


Bellik: 

1. Açyk görnüşli ýyladyş ulgamlaryny himiki suw usulynda arassalamak, hlory we kaustika sodany öndürmek üçin ýokary sortly serişde peýdalanylýar.

2. Ion kalisiniň simap katodly elektroid üçin önümdäki agram bölegi 0,02 %-den ýokary geçmeli däldir.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär