Natriý sulfaty

Daşky görnüşi: poroşok görnüşli ýa-da külkelenen, ak reňkli, çalymtyl reňkli bolup biler.

Ulanylyşy: natriý sulfaty dokma, himiýa, aýna senagaty üçin niýetlenilýär.

Gaplanylyşy: TDS-2226 boýunça NM, ýa-da BM kysymly 4-5 gatly yslanmadyk kagyz haltalara,  TDS-17811  ýa-da TDS-30090 boýunça himiýa önümleri üçin polietilen haltalara gaplanylýar.

Haltanyň netto agramy 50 kg-dan ýokary bolmaly däl. “Big-begi” konteýnerleri, agramy 650-700 kg.   

Belgilenilişi: TDS-14192 boýunça “Çyg saklanylmaly däl” ýazgy ýazylan we önümi häsiýetlendirýän beýleki goşmaça maglumatlar görkezilen ulag belgisi. 

Ulag bilen äkitmek: ulagyň bu görnüşinde ýükleri daşamagyň hereket edýän kadalaryna laýyklykda ýerüsti we deňiz ulaglarynyň ähli görnüşleri bilen äkidilýär.

Saklanylyşy:  haltalara gaplanylan hem-de ürgün görnüşinde iberilýän kükürtturşy natrisi ýapyk ammar jaýlarynda saklanylýar.

Fiziki-himiki görkezijileri:

Görkezijiniň ady

                           Kysym üçin bellenilen möçber

A kysym

B kysym

Ýokary sort

1-nji sort

2-nji sort  

1. Daşky görnüşi

poroşok görnüşli ýa-da külkelenen, ak reňkli, çalymtyl reňkli bolup biler

Ak reňkli poroşok ýa-da çalymtyl reňkli bolup biler

Kükürtturşy natrisiniň (Na2SO4) agram bölegi, %-den az bolmadyk

99,4

98

97

94

Suwda eremeýän galyndynyň agram bölegi,  %-den köp bolmadyk

0,4

0,9

1,2

4,5

Hloridleriň hlorly natriý (NaCl) hasabynda garma bölegi, %-den köp bolmadyk

0,2

0,7

1,2

2,0

 

Kükürtturşy kalsiniň (CaSO4) agram bölegi, %-den köp

bolmadyk

kadalaşdyrylmaýar

1,0

Magniý ionlarynyň (Mg2+) agram bölegi, %-den köp  bolmadyk

0,02

0,1

0,2

kadalaşdyrylmaýar

Demiriň (Fe2O3) agram bölegi, %-den köp  bolmadyk

0,010

0,015

0,03

0,03

Suwuň agram bölegi, %-den köp  bolmadyk

0,1

1,0

 4,0

 7,0

Bellik: 

1. 2-7-nji tablisalaryň kiçi bentlerinde görkezilen möçber çäkleri gury önüme geçirilen görnüşde berildi.

2. Sintetiki aklygy 60 % bolan ýuwujy serişdeleriň önümçiligi üçin niýetlenen, düzüminde suwda eremeýän galyndylary 0,2 %-den geçmeýän, kömürturşy kalsiniň möçberi 0,04  %-den geçmeýän ýokary sortly kükürtturşy natrisi.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär