Gaz görnüşli kislorod

Tehniki şertler TDS 781-2016 

Şu tehniki şertler atmosfera howasyndan pes temperaturaly rektifikasiýa arkaly alynýan tehniki hem-de lukmançylyk gaz görnüşli kisloroda, şeýle hem suwuň elektrolizi arkaly alynýan tehniki gaz görnüşli kisloroda degişlidir.  Fiziki-himiki görkezijileri:

Görkezijiniň ady

Kysymlar üçin bellenilen möçberler

Tehniki kislorod

Lukmançylyk kislorody

1-nji sort

2-nji sort 

1. Kislorodyň mukdar bölegi, %-den az bolmadyk

99,7

99,5

99,5

2. Suw buglarynyň köpçülikleýin jemlenmesi, %-den köp bolmadyk

0,007

0,009

0,009

3. Wodorodyň mukdar bölegi, %-den köp bolmadyk

0,3

0,5

4. Ikiokisli uglerodyň mukdar bölegi, %-den köp bolmadyk

kadalaşdyrylmaýar

0,01

5. Ysy

kadalaşdyrylmaýar

ýok

Gaz görnüşli tehniki kislorod metallary gaz ýalyny bilen işlemek hem-de beýleki tehniki maksatlar üçin peýdalanylýar. Lukmançylyk gaz görnüşli kislorod dem almak hem-de bejeriş maksatlary üçin peýdalanylýar. Formula O2.

Molekulýar agramy (1985-nji ýylyň halkara atom agramlary boýunça) – 31,9988.

Gaplanylyşy:  Gaz görnüşli tehniki we lukmançylyk kislorody TDS-26460 boýunça gönüden-göni sarp edijiniň ýerinde suwuk kislorody gazlaşdyrmak işini amala aşyrýan awtomobil gazlaşdyryjy enjamlary bilen  

gaplanylýar.

Tehniki we lukmançylyk kislorody gönüden-göni sarp edijiniň ýerinde suwuk kislorody gazlaşdyrmak işini amala aşyrýan awtomobil gazlaşdyryjy enjamlary bilen daşalýar.

Belgilenilişi:  Gaz görnüşli tehniki we lukmançylyk kislorodynyň her bir tapgyry, şeýle hem lukmançylyk kislorodynyň her bir ballony bu önümiň hilini kepillendirýän resminamalar bilen belgilenilýär.

gaz görnüşli kislorodyň möçberi, m3 (2-nji maglumat goşundysyna laýyklykda hasaplanylan);

geçirilen seljermeleriň netijeleri ýa-da önümiň şu standartyň talaplaryna laýyklygynyň tassyknamasy.

Lukmançylyk kislorody üçin derman serişdeleriniň döwlet sanawyna laýyklykda bellige alyş şahadatnamasynyň (R.70/626/43)  belgisi görkezilýär.

Ulag bilen äkitmek: kisloroddan doldurylan ballonlar ulagyň degişli görnüşi üçin hereket edýän howply ýükleri daşamagyň kadalaryna laýyklykda ulaglaryň ähli görnüşleri bilen daşalýar.

Bellik: 

 1. Sarp ediji bilen ylalaşylyp, lukmançylyk kislorodynda 99,2 göterimden az bolmadyk kislorodyň mukdar bölegine rugsat berilýär.

2. Kislorodly ballonlary hem-de beýleki gazly ballonlary diňe biri-birinden üzňe jaýlarda saklanylmagyna rugsat berilýär.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär