Türkmenistanyň telekeçileri üçin zerur bolan resminamalaryň sanawy

 • Görkezilen nusga boýunça lisenziýanyň berilýänligi hakynda arza (Goşulýar)
 • Bellige alnan şahadatnamanyň asyl nusgasy ( tassyklanan ýagdaýda )
 • Lisenziýany goraýjynyň pasportynyň asyl nusgasy
 • Goraýjynyň himiki önümlerini saklamaga üpjün edýän desgalaryň we ammarlaryň kanuny ýagdaýda  hususy hukugynyň barlygyny  tassyklaýan lisenziýanyň we resminamalaryň asyl nusgasy (resminamalaryň özüniň originalyny görkezmek bilen); kärende ýagdaýynda – kärende berijiniň şol desga bolan hususy hukugynyň barlygyny tassyklaýan resminamalar we olaryň nusgalary
 • Ammar binasy üçin howpsuzlyk sertifikatynyň nusgasy
 • Ammar binasy üçin sanitar-epidemiologik gullugynyň kepilnamasynyň nusgasy
 • Ammar binasy üçin ýangyn howpsuzlygy tarapyndan kepilnamasynyň nusgasy
 • Himiki önümlerini  satmagyň we saklanmagynyň  zähmetiň we tehniki howpsuzlygynyň biliminiň barlagynyň beýanynyň nusgasy (“Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan tassyklanylýar)
 • Himiki önümleri satmaga, öndürmäge we ýurt içine getirmek üçin ýardam edýän öňräk berlen lisenziýalary barada maglumatlar ( olaryň bar bolan ýagdaýynda)
 • Lisenziýany goraýjynyň ygtyýarlygyny tassyklaýan ynanç haty
 • Resminamalaryň nusgalary asyl nusgalarynyň görkezilmeginde kabul edilýändir

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär