Daşary ýurt ýuridiki şahslar üçin gerekli resminamalaryň sanawy

 • Adynyň, ýuridiki şahsyň guramaçylyk-hukuk görnüşiniň , onuň ýerleşýän ýeri we  başga-da maglumatlaryň görkezilmeginde görkezilen nusga boýunça “Türkmenhimiýa” Döwlet konsernine ýazylan arza ( Goşulýar)
 • Guramaçylyk resminamalaryň nusgalary – Düzgünnama (Düzgünnamada  işiň görnüşi görkezilmelidir), guramaçylyk ylalaşygy (hojalyk jemgyýetleri üçin, bileleşen kärhanalar), Ýuridiki şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawy, döwlet hasaba alyşykdan geçenligi hakyndaky şahadatnamasy (tassyklanan tertipde)
 • Goraýjynyň himiki önümlerini saklamaga üpjün edýän desgalaryň we ammarlaryň kanuny ýagdaýda  hususy hukugynyň barlygyny  tassyklaýan lisenziýanyň we resminamalaryň asyl nusgasy (resminamalaryň özüniň originalyny görkezmek bilen); kärende ýagdaýynda – kärende berijiniň şol desga bolan hususy hukugynyň barlygyny tassyklaýan resminamalar we olaryň nusgalary
 • Ammar binasy üçin howpsuzlyk sertifikatynyň nusgasy
 • Ammar binasy üçin sanitar-epidemiologik gullugynyň kepilnamasynyň nusgasy
 • Ammar binasy üçin ýangyn howpsuzlygy tarapyndan kepilnamasynyň nusgasy
 • Himiki önümlerini  satmagyň we saklanmagynyň  zähmetiň we tehniki howpsuzlygynyň biliminiň barlagynyň beýanynyň nusgasy ( “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy tarapyndan tassyklanylýar)
 • Himiki önümleri satmaga, öndürmäge we ýurt içine getirmek üçin ýardam edýän öňräk berlen lisenziýalary barada maglumatlar ( olaryň bar bolan ýagdaýynda)
 • Türkmenistanyň tebigaty goraýyş Ministrliginden ylalaşyk hatynyň nusgasy (Ozony dargadyjy maddalary getirip satmaga  ýola goýýan hukugyny berýän lisenziýany almak üçin ýüz tutulanda)
 • Lisenziýany goraýjynyň ygtyýarlygyny tassyklaýan ynanç haty
 • Resminamalaryň nusgalary asyl nusgalarynyň görkezilmeginde kabul edilýändir.

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär