Işiň ygtyýarlandyrmasy

Ygtyýarlylandyryş – ýurt tarapyndan dürli işleriň görnüşleriniň hilini barlaýan gurallarynyň iň esasysy bolup durýandyr.
Telekeçileriň we dürli kompaniýalaryň häkimiýetiň arabaglanyşygynyň şol derejesi örän möhümdir, sebäbi belli bir ykdysady prosessleri aňsatlyk we sowatlylyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär.

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär