Hlorly kaliý

Daşky görnüşi: Çalymtyk-ak reňkli ownuk kristallar ýa-da dürli gyzylymtyl-goňur reňkli ownuk dänejikler.

Ulanylyşy: Dökün hökmünde oba hojalygynda we bölek satuwda, şeýle hem himiýa önümleri önümçiliginde senagatda peýdalanylýar.

Gaplanylyşy: Ürgün görnüşde.

Belgilenilişi: Ady, önümiň hili, brutto, netto agramy görkezilen resminamalar bilen.

Ulagda äkitmek: Ulaglaryň ähli görnüşlerinde, ýapyk demirýol wagonlarynda.

SaklanylyşyÝörite gurak ammar jaýlarynda.

 Fiziki-himiki görkezijileri:

Parametrleriniň ady

Bellenilen möçberleri

1. Daşky görnüşi

Çalymtyk-ak reňkli ownuk kristallar ýa-da dürli gyzylymtyl-goňur reňkli ownuk dänejikler.

2. К2О görnüşde hasaplanylanda kaliniň agram bölegi, %-den az 

bolmadyk

60,0

3. Suwuň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

1,0


BellikOba hojalygy üçin niýetlenilen hlorly kaliý sarp edijiler bilen ylalaşylyp, “Öwnuk” kysymly görnüşde iberilip bilner.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär