Karbamid

Daşky görnüşiMehaniki goşundysyz granulirlenen önüm

UlanylyşyMineral azot döküni hökmünde oba hojalygynda peýdalanylýar

Gaplanylyşy: Netto agramy  50 кг ±2% bolan polipropilen, polietilen haltalar, netto agramy  650 ±50 кг bolan “Big-Bag” görnüşli ýumşak konteýnerler.

BelgilenilişiÖnümiň ady, hili, brutto, netto agramy görkezilen maglumatlar berkidilýär.

Ulagda äkitmek: Ulagyň ähli görnüşlerinde, ýapyk ulag serişdelerinde.

Saklanylyşy: Ýapyk jaýlarda.Fiziki-himiki görkezijileri:

Görkezijileriň ady

B kysym üçin bellenilen möçber 

Ýokary sort

1. Gury madda görnüşinde hasaplanylanda azodyň agram bölegi, %-den az bolmadyk

46,2

2. Biuretiň agram bölegi % - den az blmadyk

0,8

3. Suwuň agram bölekgi,  %-den köp bolmadyk: guratmak usuly

0,3

4. Seçelenilişi, %-den

100

5. Granulometriki düzümi, %: mm möçberli granulyň agram bölegi


 1-den 4-e çenli, az bolmadyk

94

2-den 4-e çenli az bolmadyk

70

1-den az, köp bolmadyk

3

Süzgüçde galyndysy 6 mm, köp bolmadyk

Ýok

6. Granullaryň statiki berkligi, granula kgs, az bolmadyk

0,7

7. Formaldegidiň agram bölegi, % -den az bolmadyk

0,45


Bellik:

1. Seçeleniliş derejesini sarp ediji kesgitleýär.

2. Karbamid sowadyjy goşundylar (karbamidoformaldigid şepbigi) bilen işlenilendir, bu usul önüm ulag bilen äkidilende hem-de saklanylanda onuň harytlyk görnüşiniň saklanylmagyny üpjün edýär.

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär