Ammiak selitrasy

Daşky görnüşiMehaniki goşundysyz granulirlenen önüm

UlanylyşyMineral döküni hökmünde oba hojalygynda peýdalanylýar

Gaplanylyşy: Ürgün

Belgilenilişi: Önümiň ady, hili, brutto, netto agramy görkezilen maglumatlar berkidilýär.

Ulagda äkitmek: Demirýol wagonlary ýa-da ýapyk görnüşli awtoulag serişdeleri.  

Saklanylyşy: Çyglylygy kadalaşdyryjysy bolan ýapyk ammarlarda.Fiziki-himiki görkezijileri:

Görkezijileriň ady

B kysymy üçin bellenilen

Hiliň birinji derejesi

Birinji sort OKP 21 8111 0230

1. Gury madda görnüşinde azot hilinde hasaplanylanda nitratyň we ammoniý azotyň jemi agram bölegi,  %-den az bolmadyk

34,4

2. Suwuň agram bölegi,  %-den köp bolmadyk, kalsiniň we magniniň nitratlarynyň goşundylary bilen

0,3

3. Granulometriki düzümi: 1-den 3 mm çenli möçberli granullaryň agram bölegi, %-den az bolmadyk

kadalaşdyrylmaýar

1-den 4 mm çenli ölçegli granullaryň agram bölegi, %-den az bolmadyk

95

Şol sanda: 2-žen 4 mm çenli ölçegli granullar, %-den az bolmadyk

50

1 mm-den az ölçegli granullaryň agram bölegi,  %- den az bolmadyk

3

6 mm-dan ýokary bolan ölçegli granullaryň agram bölegi, %

0,0

4. Granullaryň statiki berkligi,  N/granul, (kg/granul), az bolmadyk

7(0,7)

5. Seçelenişi, %-den az bolmadyk

100

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär