Ammoniý superfosfaty

Tehniki şertler         ТŞ 00203743-8-2003

Şu tehniki şertler granulirlenen, fosfatlaryň we ammoniý sulfatlarynyň esasynda uzak wagtlaýyn täsir edýän toplumlaýyn dökün hökmünde oba hojalygy üçin niýetlenilen ammoniý superfosfatyna (mundan beýläk ammoniý superfosfaty) degişlidir.

Ammoniý superfosfaty fosfor we azot görnüşinde ýokumly maddalary özünde jemleýär. 

Fiziki – himiki görkezijileri:

Görkezijileriň ady

Bellenilen möçberi

Daşky görnüşi

Çal reňkli granullar

РгОumumy fosfatlaryň agram bölegi, %

10±1

Suwda ereýän fosfatlaryň umumy fosfatlara agram böleginiň barabarlygy, % -den az bolmadyk

60

Azotyň agram bölegi,  %

9±1

Suwuň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

2,0

Granulometriki düzümi


1мм-den kiçi ölçegli granullaryň agram bölegi, %-den köp bolmadyk

5

1-den 4 mm-a çenli ölçegli granullar,  %-den az bolmadyk 

90

6 мм-den kiçi ölçegli granullar, %

100

Granullaryň statiki berkligi, MPa (kgs/sm3 ), az bolmadyk

3 (30)

Seçelenilişi, %-den az bolmadyk

100

Bellik: umumy fosfatlaryň we azotyň agram bölekleriniň ýokary çäklerinden geçilmegine ýol berilýär.


Gaplanylyşy: Ammoniý superfosfaty TDS-2226 boýunça NM-dan başga islendik kysymly önümiň goraglylygyny üpjün edýän dört, alty gatly kagyz haltalara, TDS-17811 boýunça açyk polietilen haltalara, TDS-30090 boýunça agramy  (40±1) ýa-da (50±1) kg bolan polipropilen haltalara gaplanylýar. Bir tapgyra degişli bolan her bir haltanyň agaramy birmeňzeş bolmaly.

Belgilenilişi: Önümiň netto agramy, ady, öndürilen senesi, tapgyryň belgisi, şu tehniki şertleriň görkezilişi, laýyklyk sertifikatyna kybaplylyk nyşanynyň ýa-da belgisiniň görkezilişi.

 Ulag belgilenilişi – TDS-14192 boýunça “Çyglylykdan goramaly” monipuliýasiýa nyşany berkidilýär, TDS-19433 boýunça howpsuzlyk belgisi, (dereje 9, kiçi dereje 9,1, derejeleniş şifri 9163).

Sertifikaty göçürip al

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär