Gyzyklandyrma bildirýän maýadar kompaniýalara

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň himiýa senagatyny ösdürmek boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, "Türkmenhimiýa" döwlet konserni birnäçe gelejegi bolan maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegini meýilleşdirýär. Bu taslamalary 100 göterim maýa goýumlaryny çekmek arkaly özleşdirmek we çekilen serişdeleri "Türkmenhimiýa" döwlet konserniň kärhanalarynda öndürilen himiýa önümleri bilen gaýtarmak göz öňünde tutulýar.

Ýokarda beýan edilenler bilen baglylykda, "Türkmenhimiýa" döwlet konserni bu maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmekde gyzyklanma bildirýän maýadarlary hyzmatdaşlyga çagyrýar. (Goşulan sanaw)


PROSPECTIVE INVESTMENT PROJECTS OF STATE CONCERN 5.docx


Beýleki wakalar we täzelikler:

04.05.2021

Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda ýola goýulan täze önümçilikler barada

Giňişleýin
26.05.2021

Gyzyklandyrma bildirýän maýadar kompaniýalara

Giňişleýin

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär