Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak barada Halkara bäsleşigi

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak;

Bäsleşige gatnaşmak üçin salgyda ýerleşýän "Türkmenhimiýa" döwlet konsernine ýüz tutmaly: Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil Şaýoly 132, Türkmenistanyň senagat toplumy:

- bäsleşige gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we jikme-jik maglumatlary görkezýän ýazmaça arza;

- her bir resminama bukjasy üçin 1150 (bir müň elli) ABŞ dollaryny ýa-da milli walýuta ekwiwalentini - Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň hümmeti boýunça (Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin) töleg resminamalaryny almaly.

Bäsleşik tekliplerini tabşyrmagyň iň soňky güni "Bitarap Türkmenistan" gazetinde çap edilen gününden 30 (otuz) iş güni.

(21.04.2022 ý. senedäki №101 “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti)

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312), 39-01-59, 39-01-64; faks: 39-01-62.

E-mail: th.gurlushyk@online.tm

Beýleki tenderler:

from 21.06.2022  

Garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin Halkara bäsleşigi

Doly oka
from 18.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygymyzy yglan edýäris

Doly oka
from 26.01.2022  

Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär:

Doly oka
from 10.03.2022  

“Bereket” ýod zawodynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýandygyny yglan edýär:

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär