“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Lot № 3 – “ Wakuum öçürip ýakyjy we wakuum kontaktory”

Tendere gatnaşmak üçin : Türkmenistan döwletiniň, Aşgabat şäheriniň, Arçabil şaýoly-132, Türkmenistanyň Senagat toplumy, DYA müdirliginiň

3-nji gatynyň, №324 otagy diýen salgy boýunça “Türkmenhimiýa” DK :

Gatnaşyjynyň doly adynyň görkezmeginde tendere gatnaşmaga isleg bildirýänligi, onuň hukuk statusynyň, rekwizitleriň we bellige alnan ýurdy baradaky hat  üstündäki arzasy. Ofşor zolagynda (zonasynda) bellige alnan ýa-da bank hasaby bar bolan kompaniýalaryndan arzalar kabul edilýän däldir.

Mundan başga-da:

 “Türkmenhimiýa” DK üçin maddy-tehniki harytlary üpjün edijileri saýlap seçiş halkara tenderleriniň geçirilişi baradaky tertip-düzgünleri” bilen tanyşmaly.

Lotuň ýöriteleşdirmesini we tehniki talaplaryny kabul etmek.

Her bir lot üçin ABŞ-nyň 200 (iki ýüz) dollaryny töläp, tenderiň resminamalarynyň bukjasyny almak.(Bank çykdaýjylaryny we goşmaça töleginiň salgydyny hasaba almazdan).

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasaby ýazmaça görnüşindäki arzanyň ýazyp bermeginde görkeziler.

Tender teklipleri ýerli wagty boýunça sagat 9:00-dan 17:00 çenli kabul edilýändir.

Tender teklipleriniň ugradylmagynyň iň soňky möhleti ýerli wagty boýunça sagat 10:00-da    03.04.2019 ý.

Görkezilen möhletden soň gelen tekliplere kabul edilip garalýan däldir.

Habarlaşmak üçin belgimiz : 39-01-71, 39-01-82, 39-01-70, 39-01-83.

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär