Gyýanlydaky polimer zawodynyň zerurlyklary üçin aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça:

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni 2022-nji ýylyň 9-njy maýyndaky №121 belgili “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinide yglan edilen 

aşakdary görkezilen hyzmatlary boýunça önümi satyn almak barada

 AÇYK HALKARA BÄSLEŞIGI  

Sarp edilýän ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek

Bejeriş we tehniki-hyzmatlary ýerine ýetirmek 

Zawody dolandyrmak üçin maslahat bermek hyzmatlary


Bäsleşige gatnaşmak üçin salgysy, Tükrmnistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №417, “Türkmenhimiýa” DK-niň MTÜM-ne tabşyrylmaly:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme. Ofşor zolagynda bellie alnan ýa-da bank hasaby bolan kompaniýalardan ýüzlenmesi kabul edilmeýär.

Türkmenistanyň “Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda” Kanuny, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalarynyň” göçürmesi bilen tanyşmaly;

Tehniki ýumuşyny almaly;

Bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmasyz şertinde 200 (iki ýüz) dollar töläp (GBS we bank harajatlar hasaba alynmanda), bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 02.08.2022 ý., ýerli wagt boýunça 1600-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmäge degişli däldir.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bukjalary bäsleşik teklipleri bilen Aşgabat ş. Arçabil şaýoly-132, Türkmenistanyň senagat toplumy, 4 gat, otag №417, MTÜM “Türkmenhimiýa” DK-niň salgysyna getirmeli.

Bäsleşik teklibi 2 (iki) möhürlenen ýapyk bukjada tabşyrylýar. Birinji bukjada tehniki teklip, aýratynlyklar we şertler, ikinji bukjada söwda teklipleri we şertleri bolmaly. Tender bukjalarynda ähli resminamalaryň PDF görnüşinde skanirlenen görnüşi we Excel formatda spesifikasiýa bolmaly.


(17.06.2022ý. senedäki №156 belgili “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde çap edilen).

1. GPZ (Üpj-lik).docx

1.1 Goşundy 5 sany.xlsx

2. GPZ (tehn.hyzm).docx

2.1 Goşundy 1 sany.xlsx

3. GPZ (maslahat).docx

3.1 Goşundy 1 sany.xlsx


Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-01-85, 39-02-41, 39-01-86, 39-02-46, 39-01-71.

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär