Balkan welaýatynda ýerleşýän “Balkanabat” ýod zawodynyň çig mal binýadynda ýod, brom we olaryň önümlerini öndürýän desgalary taslamak we “doly gurup tabşyrmak” şertinde gurmak boýunça halkara bäsleşik

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 132-nji jaýynda ýerleşýän “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasyna gelip:

- gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, rekwizitlerini görkezmek bilen bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli;

- 1150 (bir müň bir ýüz elli) ABŞ dollaryny ýa-da Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň bellän resmi hümmeti boýunça manada deň bolan mukdaryny tölemek (Türkmenistanyň rezidentleri üçin) arkaly bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Teklipleri tabşyrmagyň iň soňky möhleti şu bildirişiň «Нейтральный Туркменистан» gazetinde çap edilen gününden 30 (otuz) iş güni.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (99312) 39-01-73; 64.

E-mail: turkmendokun@mail.ru; th.gurlushyk@online.tm

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär