Marykarbamid» zawodynyň zerurlyklary üçin harytlary satyn almak boýunça halkara basleşigi

LOT № 2 «Ammiak önümçilik sehinde ulanylýan Reaksion turbalar we 

 onuň ätiýaçlyk şaýlary» 


Bäsleşige gatnaşmak üçin, Türkmenistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly – 132, Türkmenistanyň Senagat toplumy, “Türkmenhimiýa” DK-niň MTÜM-ne 4-nji gat, otag №417:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada hat üsti bilen gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk salgysy, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme tabşyrylmaly. Ofşor zolagynda bellige alnan ýa-da bank hasaby bolan kompaniýalardan ýüzlenmesi kabul edilmeýär.

Türkmenistanyň “Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda” Kanuny, “Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy – enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalarynyň tertibi bilen tanyşmaly;

Lotlaryň ýöriteleşmesini we Tehniki ýumuşyny almaly;

Bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmasyz şertinde 200 (iki ýüz) dollar töläp (GBS we bank harajatlar hasaba alynmanda), bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Ähli zerur maglumatlary www.turkmenhimiya.gov.tm salgysyndan göçürip ýa-da ýokardaky salgydan alyp bolýar.

Bäsleşik tekliplerini ýerli wagt bilen sagat 900 – 1700 çenli kabul edilýär. 15.08.2022

Bäsleşik tekliplerini tabşyrmagyň ahyrky möhleti – bäsleşik çap edilenden soň 30 (otuz) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 16:00 çenli tabşyrmaly.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmäge degişli däldir.

Bukjalary bäsleşik teklipleri bilen Aşgabat ş. Arçabil şaýoly – 132, Türkmenistanyň Senagat toplumy, “Türkmenhimiýa” DK-niň MTÜM-ne, 4-nji gat, otag №417 salgysyna eltmeli.

Bäsleşik teklibi 2 (iki) sany möhürlenen bukjada tabşyrylýar. Birinji bukjada tehniki teklibi we şertler, ikinji bukjada söwda teklipleri we şertleri bolmaly. Bäsleşigiň bukjalarynda ähli resminamalaryň PDF formatda skanirlenen görnüşi we Excel formatda ýöriteleşmesi bolmaly.


Neýtralnyý Türkmenistan» gazetiniň 2022-nji ýylyň 1-nji iýulynda 169 belgili yglan edilen 

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-01-86, 39-02-46, 39-01-85, 39-01-71.

 

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär