“Türkmenhimiýa” döwlet konserni 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda “Neýtralnyý Türkmenistan”№254 gazetinde yglan edilen halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni Balkan welaýatynda “Balkanabat” ýod zawodynyň “Hazar”, “Boýadag” we “Uzboý” meýdançalarynyň çig mal binýadyatlarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek bilen birlikde, ýod, brom we brom önümlerini öndürýän desgalary taslamalaşdyrmak we "doly taýýar edip gurmak" barada 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda “Neýtralnyý Türkmenistan”№254 gazetinde yglan edilen Halkara bäsleşiginiň möhletini uzaldýar.

  1. Kuwwatlygy ýylda 300 tonna (100% ýod), 4500 tonna brom we brom önümlerini öndürýän zawodyň gurluşygy (100 % brom) "Balkanabat" ýod zawodynyň Çeleken ýatagynda çig mal bazasynyň durkuny täzelenmegi bilen;

  2. Kuwwatlygy ýylda 240 tonna ýod, ýylda 2400 tonna (100% brom) brom we brom önümlerini öndürmek üçin zawodyň gurluşygy, çig mal bazasynyň durkunyň täzelenmegi bilen; Balkanabat ýod zawodynyň Boyadag ýatagynda;

  3. Kuwwatlygy ýylda 200 tonna ýod, ýylda 2000 tonna brom we brom önümlerini öndürmek üçin zawodyň gurluşygy, çig mal bazasynyň durkunyň täzelenmegi bilen "Balkanabat" ýod zawodynyň Nebitdag-Monjukly ýatagynda.

Bäsleşige gatnaşmak üçin salgyda ýerleşýän "Türkmenhimiýa" döwlet konsernine ýüz tutmaly: Türkmenistan, Aşgabat, Arçabil Şaýoly 132, Türkmenistanyň senagat toplumy:

  • bäsleşige gatnaşyjynyň doly adyny, kanuny ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we jikme-jik maglumatlary görkezýän ýazmaça arza;

  • Her bir resminama bukjasy üçin 1150 (bir müň elli) ABŞ dollaryny ýa-da milli walýuta ekwiwalentini - Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň hümmeti boýunça (Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin) töleg resminamalaryny almaly.

Tender tekliplerini tabşyrmagyň iň soňky güni "Bitarap Türkmenistan" gazetinde çap edilen gününden 20 (ýigrimi) senenama güni.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312), 39-01-58, 39-01-64; faks: 39-01-62. E-mail: th.gurlushyk@online.tm

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär