Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň önümçiligi üçin önümleri satyn almak barada aşakdaky lotlar boýunça Halkara basleşigini yglan edýär:


ГКГРК (GKDMT) LOT1.pdf

ГКГРК (GKDMT) LOT2.pdf

ГКГРК (GKDMT) LOT3.pdf

ГКГРК (GKDMT) LOT5.pdf

1-nji lot “turbalar, metallar we metal önümleri;

2-nji lot “umumyzawod, tehnologik enjamlar;

3-nji lot “elektrotehniki we ölçeg enjamlary;

5-nji lot “himiýa önümleri we kömekçi serişdeler.

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine, Türkmenistan, ş. Aşgabat, Arçabil şaýoly - 132, Senagat toplumy, 4-nji gat, otag №424 salgy boýunça Maddy tehniki üpjünçilik müdirliginiň Himiýa önümçilikleriniň üpjünçiligi bölümine tabşyrylmaly:

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirilýändigi barada ýazmaça, gatnaşyjynyň doly ady, onuň hukuk derejesi, bellige alnan döwleti we bank salgysy görkezilen ýüzlenme. Offşor zolaklarda bellige alnan ýa-da şol zolaklarda bank hasaplary bar bolan kompaniýalardan ýüzlenmeler kabul edilmeýär.

Şeýle hem:

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni üçin maddy-enjamlaýyn harytlary getirijileri seçip almak boýunça bäsleşigi geçirmegiň kadalary” bilen tanyşmaly;

Lotlaryň ýöriteleşmesini we tehniki talapnamanysy almaly;

500 (bäş ýüz) dollar (GBS we bank harajatary hasaba almazdan) töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Töleg geçirmek üçin hasap-sypatnamasy hat üsti bilen ýüzlenme kabul edilende berilýär.

Bäsleşik teklipleri ýerli wagt boýunça 0900-dan 1700-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri tabşyrmagyň ahyrky möhleti – 20.02.2023ý., ýerli wagt boýunça 1000-a çenli.

Ýokarda görkezilen möhletden soň getirilen teklipler kabul edilmeýär we seredilmeýär.


(09.01.2023 ý. senedäki “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetiniň 7-nji sany)

Телефоны для справок: +993 12 39-01-69 / 66

e-mail: info.turkmenhimiya@online.tm

 

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär