Karbamid-formaldegid konsentratyny (UF-85) öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin Halkara bäsleşigi.

Gündelik gazet №303 (29996) 2021-nji ýylyň 22-nji noýabry, duşenbe

 

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan, Ahaldaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň düzüminde ýyllyk kuwwatlylygy 20000 tonna bolan karbamid-formaldegid konsentratyny (UF-85) öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin 2021-nji ýylyň 01-nji oktýabryndaky 257-nji belgili Нейтральный Туркменистан” gazetde yglan edilen 

HALKARA BÄSLEŞIGIŇ 

möhletini uzaldýar. 

 

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 132-nji jaýynda ýerleşýän “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasyna gelip:

- gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza ýazmak;

- 1150 (bir müň bir ýüz elli) ABŞ dollaryny, goşulan baha üçin salgydy ýa-da Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manada deň bolan mukdaryny tölemek (Türkmenistanyň rezidentleri üçin) arkaly bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almak.

Bäsleşik bukjalary, bäsleşige gatnaşmak üçin töleg tassyklanandan soň kabul ediler. Teklipleri tabşyrmagyň iň soňky güni şu bildirişiň “Нейтральный Туркменистан” gazetinde çap edilen gününden 30 (otuz) senenama güni.Habarlaşmak üçin telefonlar: (99312) 39-01-62, 39-01-58

 

Faks: 39-01-65, e-mail: th.gurlushyk@online.tm

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär