Garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin Halkara bäsleşigi

Gündelik gazet №159 (30192) 2022-nji ýylyň 21-nji iýuny, sişenbe

 

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan, Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynyň düzüminde ýyllyk kuwatlylygy 170000 tonna garyşyk mineral dökünleri öndürýän önümhananyň taslamasy we gurluşygy üçin 

HALKARA BÄSLEŞIGINI

yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 132-nji jaýynda ýerleşýän “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasyna gelip:

- gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza ýazmak;

- 1150 (bir müň bir ýüz elli) ABŞ dollaryny, goşulan baha üçin salgydy ýa-da Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manada deň bolan mukdaryny tölemek (Türkmenistanyň rezidentleri üçin) arkaly bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almak.

Bäsleşik bukjalary, bäsleşige gatnaşmak üçin töleg tassyklanandan soň kabul ediler. Teklipleri tabşyrmagyň iň soňky güni şu bildirişiň “Нейтральный Туркменистан” gazetinde çap edilen gününden 30 (otuz) iş güni.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (99312) 39-01-62, 39-01-64

 

Faks: 39-01-65, e-mail: th.gurlushyk@online.tm

Beýleki tenderler:

from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 18.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka
from 11.01.2019  

“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni üpjün edijileri konkurs ( tender) arkaly saýlap seçiş komissiýanyň adyndan öňräk 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndan çap edilen (gazet № 16) aşakda görkezilen lot ( söwda birligi)boýunça önümleriň satyn alyş halkara tenderi

Doly oka

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär