“TÜRKMENHIMIÝA” DÖWLET KONSERNI – TÜRKMENISTANYŇ HIMIKI SENAGATYNYŇ ESASY ÖZENIDIR.

Himiki senagat – ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň möhüm pudagydyr.
14 ýyl
2007-nji ýyldan bäri işleýäris

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni Türkmenistanda himiki we mineral dökünleri

Konsern barada
100 göterim
Ýurduň içindäki üpjünçiligi

The primary tasks of the Turkmen Chemistry Concern aretm

Pudaklaýyn cözgütleri
18 önüm
Daşary ýurtdaky we ýurduň içindäki alyjylary üçin

The Concern’s enterprises produce the following types of products:tm

Önümler
5 taslama
Durmuşa geçirildi

By order of the Concern, several plants were built and commissioned. tm

Taslamalar

Biziň baş yörelgämiz

Soňky ýyllaryň himiki senagatyň ösüşiniň ýörelgesi  watanymyzda öndürilen harytlaryň maksimal ulanylmagyna,  senagatyň başga pudaklaryndaky himiki önümleriň wajyp zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga, pudagyň eksport kuwwatyny giňeltmäge, oba hojalygynyň durnukly ösmegine gönükdirilendir.  Şol bir wagtyň özünde çig mal bazasynyň barlygy , içki bazarlarynda  önümiň şol  görnüşiniň  ýokary derejedäki sygymy, oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaklyk bilen baglylykda mineral dökünleriniň önümçiliginiň giňeldimegine uly üns berilýär.  Ýurdumyzyň tebigy baýlyklary ýurduň içindäki islegleri doly üpjün edýän göwrümde mineral göwrümleriň ähli görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýärler we mundan başga-da pudagyň eksport kuwwatyny ösdürmäge  ýardam edýär.

Zawodlar

Ýurdumyzyň tebigy baýlyklary ýurduň içindäki islegleri doly üpjün edýän göwrümde mineral göwrümleriň ähli görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýärler we mundan başga-da pudagyň eksport kuwwatyny ösdürmäge ýardam edýär.

Biziň ähli zawodlarymyz

"Türkmenhimiýa" döwlet konserniň hyzmatdaşlary

Esasy maglumat hyzmatdaşy

Biziň hünärmenimiz Siz bilen habarlaşyp gerekli maglumaty hödürlär